پناهنده به قبر على

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

عضدالدولة ديلمى از پادشاهان سلسله ديالمه است كه باعنوان شاه ايران زمين خوانده مى شد، و معاصر شيخ مفيد بود و در ترويج مذهب تشيع سعىوافر داشت ، از آثار او تجديد بناى بارگاه مرقد شريف على (ع ) است .
او به سال 324 ه‍ق در اصفهان متولد شد و به سال 372 در بغداد از دنيا رفت ، و طبق وصيتش ، درنجف اشرف در جوار قبر مقدس اميرمؤ منان (ع ) دفن گرديد

عمران بن شاهين از افراد سرشناس عراق بود ودر امر حكومت و سلطنت با عضدالدوله مخالفت مى كرد، و مورد خشم او واقع شد،عضدالدوله دستور شديد دستگيرى او را صادر كرد، او با پاى برهنه به نجف اشرف فراركرد و مخفيانه به قبر شريف امام على (ع ) پناهنده گرديد. مدتى كه در آن جا بود درعالم خواب ، على (ع ) را ديد كه به او فرمود: فردا((فنا خسرو)) (عضدالدوله ) به اينجا مى آيد و از اين مكان (اشاره به مكانى مخصوص ) بيرون مى رود، تو در فلان زاويهحرم باش ، كسى تو را نخواهد ديد، عضدالدوله مى آيد و نماز مى خواند و زيارت مى كندو با گريه و زارى دعا مى نمايد، و خدا را قسم به محمد و آلش مى دهد كه بر تو دستيابد، تو در اين وقت نزد او برو و بگو اى شاه ! اين كيست كه آن همه اصرار در دستيابى بر او دارى ، حتى خدا را به محمد و آلش قسم مى دهى كه تو را بر او مسلطسازد.
او در جواب تو مى گويد: مردى است كه تفرقه ايجاد كرده و با من در موردحكومت و سلطنت ، نزاع و كشمكش مى كند.
به او بگو: اگر كسى تو را به عمران شاهينراهنمايى كند و بر او دست يابى ، چه جايزه اى به آن كس مى دهى ؟
او (عضدالدوله ) در پاسخ گويد:((اگر آن كس طلب عفو عمران شاهين كند، منحتما او را مى بخشم ، آن گاه خود را به او (عضدالدوله ) معرفى كن و آن چه را بخواهى، برآورده خواهد كرد)).
عمران شاهين ، از خواب بيدارشد و منتظر فردا شد، فرداى آن روز فرا رسيد، همان گونه كه اميرمؤ منان على (ع ) درعالم خواب به او فرموده بود، بى كم و كاست ، واقع گرديد، عضدالدوله وارد حرم شد وبه نماز و زيارت پرداخت ، و خدا را به محمد و آلش قسم داد كه او را بر عمران شاهين، مسلط كند و...
عمران نزد او رفت و گفت : اگر كسى عمران را به تو معرفى كند، چهجايزه اى به او خواهى داد؟
عضدالدوله گفت : اگر او از من بخواهد كه عمران را عفوكنم ، حتما عفو مى كنم .
عمران شاهين (كه تا آن وقت ناشناس بود) خود را معرفىنمود و گفت : ((من عمران شاهين

/ 0 نظر / 30 بازدید