کسی که علی(ع) ندارد ، اصلا هستی ندارد.

مسجدی که در آن علی (ع) نباشد،  ضرار است ، خرابه است.

عبادتی که در آن علی (ع) نباشد ، کار است .

کتابی که در آن علی (ع) نباشد، دفتر است .

قرآنی که در آن علی (ع) نباشد ، قرآن صفین و خوارج است ، کاغذ و قلم است.

عالمی که در آن علی (ع) نباشد ، جاهل است ( ابو موسی اشعری)

عالمی که در آن علی (ع) نباشد ، فروزان می شود.

حرفی که در آن علی (ع) نباشد ، من است .

امری که در آن علی (ع) نباشد ، بدعت است .

سخاوتی که در آن علی (ع) نباشد ، ذوقی است .

کعبه ای که در آن علی (ع) نباشد ، سنگ و کلوخ است .

مقصدی که در آن علی (ع) نباشد ، باطل است .

مسلمانی که در آن علی (ع) نباشد ، ادعاست.

ذکری که در آن علی (ع) نباشد ، ورد است .

سابقه و درسی که در آن علی (ع) نباشد ، شریح قاضی است.

جلسه ای که در آن علی (ع) نباشد ، بنی ساعده است .

عدالتی که در آن علی (ع) نباشد ، ظلم است و تظاهر.

هدایتی که در آن علی (ع) نباشد ، مردمی است .

زنده ای که در آن علی (ع) نباشد ، مرده است .

مرده ای که در آن علی(ع) باشد ، زنده است .

فرشته ای که در آن علی (ع) نباشد ، شیطان است .

حبی که در آن علی (ع) نباشد ، بغض است .

ثوابی که در آن علی (ع) نباشد ، گناه است .

جمعیتی که در آن علی (ع) نباشد ، باطل و حسین (ع) کش است .

لذتی که در آن علی (ع)نباشد ، ذلت است.

عملی که در آن علی (ع) نباشد ، هباء منثورا است .

عقیده ای که در آن علی نباشد ، سلیقه است .

طوافی که در آن علی (ع) نباشد ، دور زدن است!

صراطی که در آن علی (ع) نباشد ، مستقیم نیست .

کشتی نوحی که در آن اسم علی (ع) نباشد ، متزلزل است .

قبولی پیامبری که در آن علی (ع) نباشد ، مرتدی و کافریست .

دنیایی که در آن علی (ع) نباشد ، استخوان خوک است .

روایتی که در آن علی (ع) نباشد ، حرف است .

شفاعتی که در آن علی (ع) نباشد ، وجود ندارد !

خدایی که در آن علی (ع) نباشد ، کفر است به امر خدا ، چون علی مقصد خداست .

توبه ای که در آن علی (ع) نباشد ، مورد قبول نیست .

زمانی که در آن علی (ع) نباشد ، وجود ندارد .

بهشتی که در آن علی (ع) نباشد ، زشت است .

سعادتی که در آن علی (ع) نباشد . شقاوت است .

اطاعتی که در آن علی (ع) نباشد ، سرکشی است .

/ 0 نظر / 23 بازدید