جوانی علی (ع) الگویی برای جوانان

جوانی علی (ع) الگویی برای جوانان

می گویندباید از حضرت علی (ع) الگو بگیریم! اما چگونه؟!... من یک جوان هستم! یک جوان باخصوصیات خاص دوران جوانی! یک جوان با شور و نشاط خاص این دوران که به خنده و تفریح ,  به شور و احساست نیاز دارد و الگویی که مرا به شورآورد

با تمام اینحرفها , باز همالگو برای تو وبرای همه  , مولای متقیان است : و بخصوص جوانیشان

الگو گرفتن یکالگو

بله! خودامیر المومنین  در جوانی شان , الگو داشته اند. الگویشاننیز پیامبر بوده است . از علی (ع) از شش سالگی همراه وهمراز پیامبر و در خانه ایشان زندگی می کرده اند و در همه امور زندگی شان, حتی جزیی ترین مسایل هم به پیامبر اقتدا می نمودند یعنی خودایشان هم از یک انسان کامل و والای دیگر الگو می گرفته اند

اما چگونه؟

پیامبر اکرم (ص)  و علی(ع) همواره با هم بودند. از هنگام عبادت و خلوت در غار حرا گرفته تامراحل مختلف دعوت خویشان دعوت عمومی در خانه خدا و حتی سفرههای تبلیغی پیامبر. علی (ع) همیشه اول صبح به دیدار پیامبر می رفت و آنگاه یکدیگر را شاداب در آغوش میکشیدند و احوال هم را می پرسیدند . آندو بزرگوار اوقات زیادی از شبانه روز را درکنار هم به کار و تلاش می پرداختند و گاه علی (ع) خالصانه عرق از پیشانی پیامبر پاکمی کرد و ایشان صمیمانه از او تشکر می نمود

علی (عخود در این باره می فرماید : (( پیامبر (ص) مرا در دامان خود پرورید. من کودک بودم , پیامبر مرا چون فرزند خود درآغوش گرمش می فشرد و دراستراحتگاه مخصوص خود جای می داد... هرگز نیافت که من دروغی بگویم و در کردار مناشتباهی رخ دهد. من همچون بچه شتری تازه که پیوسته به دنبال مادرش هست , دنبال او می رفتم . او هر روز نکته ای تازه ای از اخلاق برایمن آشکار می ساخت و مرا فرمان می داد که در خط او حرکت کنم . ان حضرت مدتی از سالدر کوه حرا به سر می برد و کسی جز من او را نمی دید... من نوروحی و رسالت را میدیدم و بوی خوش و دل انگیز نبوت را احساس می کردم ... موقعیتی که من در محضر رسولالله داشتم برای هیچ کس نبود))ـ

بسیارخوب!تمام این حرف ها درست ! اما حضرت علی (ع) , پیامبر رامی دیده اند و وجود ایشان را لمس می کرده اند و به ایشان اقتدا می کرده اند اما منچه که حضرت علی (ع) را نمی بینم , چگونه می توانم از ایشانالگو بگیرم !؟

تاریخ کهروح , افعال و رفتار امیرالمومنین را دیده و نقل کرده است . از او استفاده کن ! از دیدگان تاریخ!؟

شجاعت , جوانمردی و شورمندی حضرت علی (ع)

آری ! مگرتو نمی گفتی الگویی می خواهی که تو را به شور بیاورد . آنچه می تواند یک جوان را بهشور بیاورد ,  دیدن حماسه آفرینی ها و شورمندی های کسی استکه به او علاقه مند است . حال چه کس دیگری را سراغ داری که به اندازه امیرالمومنین , حماسه آفریده باشد

در همانکودکی که مصادف بود با آغاز بعثت پیامبر ,  کودکان بهتحریک مشرکان پیامبر را آزار می دادند و سنگ می پراندند, با شجاعت از اطراف پیامبر دور می کرد . چه کسی , شب را دربستری پر خطر بجای دیگری , بجای محبوبش خوابیده و از آن شببعنوان لذت بخش ترین شب عمرش یاد کرده است ؟ مگر رشادت های امیر المومنین در جنگبدر را نشنیده ای؟ آن هنگام او فقط 25 سال داشته است و به گفته مورخین نیمی از کشتهشدگان این جنگ با ضرب مشیرعلی (ع) ازپای درامده بودند. می دانی در جنگ احد زمانی که علی (ع) 26 سال داشت  , آنجا که در همان اوایل جنگ 9 پرچمدار لشگر دشمن را به خاکانداخت و بعد هنگامی که پیامبر در خطر محاصره بود پروانه وار به دور آن حضرت میچرخید و از وجود مبارکشان محافظت می کرد همه مردم چه ندایی را از آسمان

/ 0 نظر / 115 بازدید