على (ع ) جاودانه قرون

يكى از علماى فارس به تهران آمده بود در مسافرخانهپولهايش را مى دزدند، او هم هيچ كس را نمى شناخته و مانده بود كه چه بكند، به فكرشمى رسد كه براى تهيه پول ، فرمان اميرالمؤ منين () به مالك اشتر را روى يك كاغذاعلا با يك خط عالى بنويسد و به صدر اعظم وقت هديه بكند تا هم او را ارشاد كردهباشد و هم خود از گرفتارى رها شود.
اين عالم محترم خيلى زحمت مى كشد و فرمان رامى نويسد، وقت مى گيرد و مى رود. صدر اعظم مى پرسد: اين چيست ؟
مى گويد: فرماناميرالمؤ منين (ع ) به مالك اشتر است . صدر اعظم تاءملى مى كند و بعد مشغول كارهاىخودش مى شود، اين آقا مدتى كه مى نشيند و بعد مى خواهد برود، صدر اعظم مى گويد: نه، شما بنشينيد، اين مرد محترم باز مى نشيند. مردم مى آيند و مى روند. آخر وقت مىشود، بلند مى شود برود مى گويد: نه آقا شما بفرماييد. همه مى روند غير از نوكرها،باز مى خواهد برود، مىگويد: نه شما بنشينيد من با شما كارى دارم . به فراش ‍ مىگويد: اين را براى چه نوشتى ؟
مى گويد: چون شما صدراعظم هستيد فكر كردم كه اگربخواهم به شما خدمتى بكنم ، هيچ چيز بهتر از اين نمى شود كه فرمان اميرالمؤ منين (ع ) را كه دستور حكومت است و موازين اسلامى حكومت است براى شما بنويسم . صدر اعظم مىگويد بيا جلو و يواشكى از او مى پرسد: آيا خود على به اين عمل كرد يا نه ؟ عالم مىگويد: بله ، عمل كرد.
مى گويد: خودش كه عمل كرد جز شكست چه نتيجه اى گرفت ؟ چهچيزى نصيبش شد كه حالا تو اين را آورده اى كه من عمل كنم ؟
آن مرد عالم گفت : توچرا اين سؤ ال را جلوى مردم از من نپرسيدى و صبر كردى همه مردم رفتند؟ حتى نوكرهارا بيرون كردى و من را آوردى نزديك و يواشكى پرسيدى ؟ از چه كسى مى ترسى ؟ از اينمردم مى ترسى . تو از چه چيز مردم مى ترسى ؟ غير از همين على است كه در فكر مردمتاءثير كرده ؟ الآن معاويه كجاست ؟ معاويه را لعنت مى كنى . پس على شكست نخورده ،باز هم امروز منطق على است كه طرفدار دارد، باز هم حق پيروز است .
اين يك مثلبود ولى بيانگر واقعيت است

/ 0 نظر / 33 بازدید