شيعه على (ع ) شدن

مريم (مادر سردار كابلى ) مانند خانواده خود پيرو مذهبحنفى بود، ولى محبت حضرت على (ع ) و آل او (ع ) از گذشته در جانش ريشه دوانيده بود. شبى در عالم رؤ يا حضرت على (ع ) را مى بيند و در خواب با لطف آن امام مظلوم بهمذهب تشيع روى مى آورد، فرداى آن شب حكايت خواب و ملاقات با اميرمؤ منان (ع ) را بههمسر خويش كه((نور محمد خان)) نام داشت مى گويد، نور محمد به شكرانه اين نعمت ، جشنبزرگى برپا مى كند. همان روز گوسفندى را قربانى مى نمايد و جمعى از شيعيان و دوستاناهل بيت را وليمه مى دهد. آرى سردار كابلى در رحم((مريم)) با عشق خاندان عصمت وطهارت پيوند مى خورد

/ 0 نظر / 29 بازدید